D I A L E XΑνώνυμη Εταιρία Επενδυτικής Διαμεσολάβησης
ΠΡΟΣΚΛΗΛΕΙΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
Πρόσκληση Γ.Σ. - 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DIALEX ΑΕΕΔ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ»σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

DIALEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

 

Το διοικητικό συμβούλιο της DIALEX ανώνυμης εταιρείας επενδυτικής διαμεσολάβησης καλεί την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στα γραφεία της εταιρείας Απόλλωνος 6 Ταύρος στις 25 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 9:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1) Υποβολή του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2015 και απολογισμό του Διοικητικού συμβουλίου για την παραπάνω εταιρική χρήση, για την θέση των εταιρικών υποθέσεων και γενικά για την κατάσταση της εταιρείας.

 

2)  Έκθεση του ορκωτού Ελεγκτή για τη διαχείριση της παραπάνω εταιρικής χρήσης.

 

3)  Έγκριση του Ισολογισμού και του απολογισμού αυτής της χρήσης.

 

4)  Απαλλαγή του Διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για όσα έγιναν στην 16η εταιρική χρήση 1/1/15-31/12/2015.

 

5) Εκλογή ορκωτού ελεγκτή και αναπληρωματικού για την εταιρική χρήση 2016 και καθορισμό της αμοιβής τους.

 

6)  Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

7) Έγκριση  και  καθορισμός  αμοιβών μελών  Δ.Σ.

 

 

Οι κ.κ. Μέτοχοι θα ψηφίσουν με μία ψήφο κατά μετοχή, όπως ορίζει ο Νόμος και το καταστατικό. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι κ.κ. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή, από πρόσωπο νόμιμα από αυτούς εξουσιοδοτημένο. Αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

Ισολογισμός 2014  
DIALEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014 - 31/12/2014)  ΑΡ.ΓΕΜΗ3612101000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.  44765/01/Β/99/713 (ποσά σε €)
                                   
  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμ.  χρήσεως 2014   Ποσά προηγ. χρήσεως 2013   ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμ.    Ποσά προηγ.
    ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.   ΑΠΟΣΒΕΣ/ΝΤΑ   ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ   ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.   ΑΠΟΣΒΕΣ/ΝΤΑ   ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ     χρήσης 2014   χρήσης 2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ                       Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ       
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκ/σεως  4553,19   4553,19   0,00   4553,19   4553,19   0,00 I. Μετοχικό Κεφάλαιο      
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης  484,81   484,80   0,01   484,81   484,80   0,01 1. Καταβλημένο(12.000 μετ. των 17,5€ έκαστη) 210.000,00   360.000,00
  Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως 5.038,00   5.037,99   0,01   5.038,00   5.037,99   0,01 ΙΙ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                       1. Τακτικό Αποθεματικό 6.311,81   6.311,81
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις                       V. Αποτελέσματα εις νέον      
1. Κτήρια-εγκαταστ. κτηρίων τεχν. εργα 17.850,00   8.570,00   9.280,00   17.850,00   7.855,00   9.995,00   Υπόλοιπο zημιών χρήσεως εις νέον -9.503,30   -10.045,58
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 131.959,40   131.959,01   0,39   131.959,40   131.959,01   0,39   Υπόλοιπο zημιών προηγουμένων χρήσεων -26.310,27   -166.264,69
  Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 149.809,40   140.529,01   9.280,39   149.809,40   139.814,01   9.995,39     -35.813,57   -176.310,27
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες                       Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑV) 180.498,24   190.001,54
  χρηματοοικονομικές απαιτήσεις                                
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις         972,26           972,26          
                          Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
  Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)         10.252,65           10.967,65 II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις      
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                       6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί  1.674,77   388,33
II. Απαιτήσεις                       11. Πιστωτές Διάφοροι 9.854,33   4.584,79
1. Πελάτες         3.858,41           3.427,19   Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 11.529,10   4.973,12
7. Απαιτήσεις κατά Οργάνων Διοικήσεως         176.190,19           176.190,19          
11.  Χρεώστες Διάφοροι         510,01           1.510,01          
            180.558,61           181.127,39          
IV. Χρηματικά Διαθέσιμα                                
1. Ταμείο         1.205,39           2.877,93          
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας         10,68           1,68          
            1.216,07           2.879,61          
  Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ + ΔΙV)         181.774,68           184.007,00          
                                   
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)       192.027,34           194.974,66   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  (Α+Β+Γ) 192.027,34   194.974,66
                                   
#########################################################################################################################################################################################
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ  01/01/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως     Ποσά κλειόμ. Χρήσης 2014       Ποσά προηγ. Χρήσης 2013     Ποσά κλειόμ.. Χρήσης 2014   Ποσά προηγ.. Χρήσης 2013
  Κύκλος Εργασιών         10.484,50           10.240,41      
  Μείον: Κόστος Πωλήσεων         10.028,24           8.957,40          
  Μικτά Αποτελέσματα Εκμετ.(Κέρδη)         456,26           1.283,01   Καθαρά αποτελέσματα (ζημία) χρήσεως -9.503,30   -10.045,58
                            Πλέον : Υπόλοιπο κερδών προηγούμ. χρήσεων 0,00   0,00
  ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας   9.986,75           11.420,77       Μείον : Υπόλοιπο ζημιών προηγούμ. χρήσεων -26.310,27   -166.264,69
               2.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως   0,00   9.986,75       0,00   11.420,77   Μείον : Διαφορές φορολογικού ελέγχου                   
  Μερικά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) εκμεταλλεύσεως   -9.530,49           -10.137,76               προηγουμένων χρήσεων 0,00   0,00
  ΜΕΙΟΝ:                         Μείον : Φόρος Εισοδήματος 0,00   0,00
           3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα       0,00           22,30   Ζημίες εις νέο -35.813,57   -176.310,27
  Ολικά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) εκμεταλλεύσεως     -9.530,49           -10.160,06          
                          Αθήνα 30 Απριλίου 2015
II. ΠΛΕΟΝ:Έκτακτα Αποτελέσματα                                
           1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα     250,75           414,97     Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
IIΙ. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα                                
           1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα     223,56           300,49      
           4.Προβλέψεις για εκτ. Κινδυνους     0,00   27,19       0,00   114,48                    ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΧΑΡΜΠΑΤΣΗΣ                     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΝΙΚΑΣ 
  Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(ζημίες/κέρδη)       -9.503,30           -10.045,58                         Α.Δ.Τ.  Χ 138826                                            Α.K. 040977
  ΜΕΙΟΝ:                        
           Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων   715,00           931,42     Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
           Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες                               
                      στο λειτουργικό κόστος     715,00   0,00       931,42   0,00          
  ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ/ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ       -9.503,30           -10.045,58 ΓΡΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
                          Α.Δ.Τ.  AK 581536
                          Αρ.Αδείας 9043 Α
                                   
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας 
«DIALEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας DIALEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας DIALEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Έδρα Ελεγκτή Αθήνα, 5 Ιουνίου 2015
 
 
Πρόδρομος Σ. Γεωργιάδης
Αρ Μ ΣΟΕΛ 10321
ΩΡΙΩΝ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Ανεξάρτητο Μέλος της AGN International
Βλαχερνών 10, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 24
Αρ Μ  ΣΟΕΛ Εταιρείας 146
Πρόσκληση Γ.Σ. - 2015  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DIALEX ΑΕΕΔΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ»σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

DIALEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

 

Το διοικητικό συμβούλιο της DIALEX ανώνυμης εταιρείας επενδυτικής διαμεσολάβησης καλεί την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στα γραφεία της εταιρείας Απόλλωνος 6 Ταύρος στις 30Ιουνίου 2015, ημέραΤρίτη και ώρα 09:30 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1) Υποβολή του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2014 και απολογισμό του Διοικητικού συμβουλίου για την παραπάνω εταιρική χρήση, για την θέση των εταιρικών υποθέσεων και γενικά για την κατάσταση της εταιρείας.

 

2)  Έκθεση του ορκωτού Ελεγκτή για τη διαχείριση της παραπάνω εταιρικής χρήσης.

 

3)  Έγκριση του Ισολογισμού και του απολογισμού αυτής της χρήσης.

 

4)  Απαλλαγή του Διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για όσα έγιναν στην 15η εταιρική χρήση 1/1/14-31/12/2014.

 

5) Εκλογή ορκωτού ελεγκτή και αναπληρωματικού για την εταιρική χρήση 2015 και καθορισμό της αμοιβής τους.

 

6) Διάφορες άλλες ανακοινώσεις.

 

7) Έγκριση  και  καθορισμός  αμοιβών μελών  Δ.Σ.

 

 

Οι κ.κ. Μέτοχοι θα ψηφίσουν με μία ψήφο κατά μετοχή, όπως ορίζει ο Νόμος και το καταστατικό. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι κ.κ. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή, από πρόσωπο νόμιμα από αυτούς εξουσιοδοτημένο. Αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

 

Πρακτικά Δ.Σ. - 30.06.2014  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  30–06–2014                                     ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«DIALEX  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44765/01NT/Β/99/168, ΑΡ. ΓΕΜΗ 3612101000 

Συνεδρίαση υπ' αριθμ. 171

Στον Ταύρο και στα γραφεία της Εταιρίας στην οδό Απόλλωνος  αριθ. 6, σήμερα, την 30η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30, συνήλθε, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας "DIALEX ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ " στην 171η συνεδρίασή του, προκειμένου να αποφασίσει επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέματα Ημερησίας Διατάξεως

1.      Διεξαγωγή Αρχαιρεσιών και συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

2.      Εξέλιξη και πορεία της εταιρίας                                                              

3.      Εγκριση ετήσιας έκθεσης εσωτερικου ελεγκτη

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν αυτοπροσώπως όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ήτοι:

1.     Χαρμπάτσης Φίλιππος

2.     Χαρμπάτσης Ιωάννης

3.     Νίκας Παναγιώτης

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας και το νόμο, καθόσον παρίσταται το σύνολο των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο εισήλθε στην εξέταση των ως άνω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο:          Διεξαγωγή Αρχαιρεσιών και συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Σχετικά με το θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη σχετικά με την από 30/6/2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία ενέκρινε τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια τα παρόντα μέλη κατόπιν διαλογικής συζήτησης ομόφωνα αποφασίζουν τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα ως εξής:

Α) Πρόεδρος& Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. της εταιρίας εκλέγεται ο κ. Παναγιώτης Νίκας

Β) Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. εκλέγεται ο κ. Ιωάννης Χαρμπάτσης

Γ) Μέλος του Δ.Σ. της εταιρίας εκλέγεται ο κ.Φίλιππος Χαρμπάτσης.

 

 

Μετά την κατά τα ανωτέρω συγκρότηση του ΔΣ της εταιρίας σε σώμα, κατόπιν πρότασης του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση για τη διευκόλυνση λειτουργίας της εταιρίας και την κατά το δυνατόν καλύτερη οργάνωσή της, καθορίσθηκαν ομόφωνα οι αρμοδιότητες των μελών του ΔΣ ως ακολούθως:

 

Α) Ο κ.Παναγιώτης Νίκας  θα είναι, εκτός από Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλοςτου ΔΣ,  υπεύθυνος για τη σύγκλησή του και για τον καθορισμό των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, θα διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., θα μεριμνά για την τήρηση του βιβλίου πρακτικών του ΔΣ και της ΓΣ, την κατά νόμο δημοσίευση και τήρηση των αποφάσεών του, θα εκδίδει επίσημα αντίγραφα πρακτικών Γενικής Συνέλευσης και Διοικητικού Συμβουλίου, θα εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον των δικαστικών και διοικητικών αρχών, ημεδαπών ή αλλοδαπών, θα υπογράφει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, θα επιλαμβάνεται των λειτουργιών, διοικητικών αναγκών και εν  γένει θεμάτων προσωπικού της εταιρίας.Ως Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας θα εκπροσωπεί την εταιρία έναντι παντός τρίτου, θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εν γένει ανάπτυξη δικτύου λήψης και διαβίβασης εντολών, πελατών και συνεργατών, ημεδαπών και αλλοδαπών, φυσικών ή νομικών προσώπων, θα εισηγείται στο ΔΣ επί θεμάτων των αρμοδιοτήτων του και θα υπογράφει όλες τις συμβάσεις, συμφωνητικά συνεργασίας, οικονομικές συναλλαγές και τις δαπάνες της εταιρίας. Τέλος, θα δεσμεύει αποκλειστικά την εταιρία έναντι των τραπεζών και άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων, βάζοντας την υπογραφή του κάτω από τη σφραγίδα της εταιρίας για τις αναλήψεις χρημάτων, καταθέσεις, πληρωμές, λήψεις, εμβάσματα και τέλος έκδοση, αποδοχή, τριτεγγύηση και οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών και άλλων εγγράφων, η παροχή πάσης φύσης εγγυήσεων ή τριτεγγυήσεων υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών με τα οποία συναλλάσσεται η εταιρία, η σύναψη δανείων, η  σύσταση παρακαταθηκών, η αποδοχή τραπεζικών ή άλλων πιστώσεων με οποιαδήποτε ασφάλεια, η έκδοση εγγυητικών επιστολών και η σύναψη κάθε ενοχικής ή εμπράγματης σύμβασης ή συναλλαγής, με την επιφύλαξη του άρθρου 23 Κ.Ν. 2190/1920.

 

 

Β) Ο κ. Ιωάννης Χαρμπάτσης ως αντιπρόεδρος του ΔΣ θα αναπληρώνει τον Πρόεδρο& Διευθύνοντα Σύμβουλο και θα ασκεί όλα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του σε κάθε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας ή κωλύματός του.

 

Γ) Ο κ. Φίλιππος Χαρμπάτσης ως μέλος του Δ.Σ. της εταιρίας.

 

 

 

 

 

Θέμα 2ο:          Εξέλιξη και πορεία της εταιρίας

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ελευθέριος Χαρμπάτσης, πήρε  το  λόγο  και  αρχίζοντας  την  συνεδρίαση ανέγνωσε τις οικονομικές καταστάσεις , ανέλυσε  την  παρούσα  κατάσταση  που παρουσιάζεται ικανοποιητική σε σύγκριση με τη πορεία της αγοράς και ζήτησε τη δραστηριοποίηση και των λοιπών μελών και μετόχων. Τα λοιπά μέλη του Δ.Σ.  ανέπτυξαν τις θέσεις τους και εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για τη πορεία της εταιρίας. Ακολούθησε διάλογος και αντηλλάγησαν ωφέλιμες απόψεις για τα απασχολούντα την εταιρία θέματα.

Θέμα 3      Έγκριση ετήσιας έκθεσης εσωτερικου ελέγχου

Ο εσωτερικος ελεγκτης κ. Φίλιππος Χαρμπάτσης ανέγνωσε την ετήσια έκθεση του επι των γενομένων στην εταιρεία και κατόπιν διαλόγου και των απαραίτητων διευκρινήσεων προς τα λοιπα μέλη εγκρίθηκε η ως άνω ετήσια έκθεση.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο για τα ως άνω θέματα επικυρώνει αυθημερόν το παρόν πρακτικό.

Μετά την εξάντληση του ως άνω θέματος της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ&Διευθύνων Σύμβουλος

 

        ΤΟ  ΜΕΛΟΣ                                                                  Ο αντιπροεδροσ

 

 

 

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της «DIALEX Α.Ε.Ε.Δ  Α.Ε.»

Αθήνα, 30 – 06 - 2014

Για την «DIALEX ΑΕΛΔΕ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

_______________________

Παναγιώτης  Νίκας

Πρακτικά Τακτικής Γ.Σ. - 30.06.2014  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30–06–2014                                   ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«DIALEX  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ»

 

                        ΑΡ. ΓΕΜΗ 3612101000  -  ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44765/01ΝΤ/Β/99/168(2011)

Συνεδρίαση υπ' αριθμ. 19

 

Σήμερα την 30η Ιουνίου του 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30, στην έδρα της εταιρίας  επί της οδού Απόλλωνος, αριθμός 6, του Δήμου Ταύρου, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας με δ.τ. «DIALEX Α.Ε.Ε.Δ.».

Πρίν από 48 ώρες αναρτήθηκε σε εμφανές μέρος των γραφείων της Εταιρίας πίνακας των κ.κ. Μετόχων που είχαν δικαίωμα  να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Στη Συνέλευση προήδρευσε προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  κ. Ελευθέριος Χαρμπάτσης, ο οποίος όρισε προσωρινό γραμματέα  τον παριστάμενο μέτοχο της Εταιρίας κ. Ιωάννη Χαρμπάτση.

Έγινε έλεγχος των δημοσιεύσεων της πρόσκλησης και του Ισολογισμού στην ιστοσελίδα της  εταιρείας. Ο Προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας DIALEXA.E.E.Δ. εκθέτει ότι, η πρόσκληση των Μετόχων για να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμό ---- φύλλο εφημερίδας της Κυβερνήσεως Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης καθώς και  στην ιστοσελίδα  της εταιρείας .

Στη συνέχεια, ο Προσωρινός Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας ανέγνωσε τον καταρτισθέντα πίνακα των Μετόχων που δικαιούνται να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και των αντιπροσώπων τους.

Ευρέθησαν παρόντες οι παρακάτω που αντιπροσωπεύουν τις έναντι εκάστου μετοχές:

 
Πίνακας Μετόχων και Μετοχών

 

α/αονοματεπώνυμοδιεύθυνσηείδος μετοχώναριθμός μετοχώναριθμός ψήφων

 

1Χαρμπατσησ Ελευθεριοσ         Σαλμινοσ 38              ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ            6.720                      6.720

τουιωαννη                                       αγ.δημητριοσ

 

  2     Χαρμπατσησ ιωαννησ                Σαλμινοσ 38       ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ            980                                   980

του Ελευθεριου                             αγ.δημητριοσ

 

 3     Χαρμπατσησ φιλιπποσ                Σαλμινοσ 38       ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ            960                                   960

        του Ελευθεριου                             αγ.δημητριοσ

 

  4     Νικας  Παναγιωτησ                     ΠΡ.ΠΕΤΡΟΥ 37            ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ    1.352                               1.352

         τουΝικολαου                               ΓΛΥΦΑΔΑ

 

                                                                                                                                            ___________________________________             

                                                                ΣΥΝΟΛΟ :           10.012                10.012

            επί συνόλου 12.000 μετοχών – ψήφων, ήτοι ποσοστό 83,43 %

 

          Όλοι οι παραπάνω παρευρίσκονται αυτοπροσώπως και αντιπροσωπεύουν το 83,43 % του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Ως εκ τούτου προκύπτει απαρτία και αυτοί νόμιμα συνεδριάζουν.

Εν συνεχεία, εξέλεξαν παμψηφεί το οριστικό Προεδρείο, που αποτελείται από τον κ. Ελευθέριο Χαρμπάτση ως Πρόεδρο και τον κ. Ιωάννη Χαρμπάτση ως Γραμματέα και οριστικό ψηφολέκτη για όλες τις ψηφοφορίες. Έτσι η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε σε σώμα. Μετά απ’ όλα αυτά, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατέλαβε την έδρα του Προέδρου.

          Αμέσως η Τακτική Γενική Συνέλευση εισέρχεται στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, όπως τα διατύπωσε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Ελευθέριος Χαρμπάτσης :

 

 

Θέματα Ημερησίας Διατάξεως

1)   Υποβολή του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2013 και απολογισμό του Διοικητικού συμβουλίου για την παραπάνω εταιρική χρήση, για την θέση των εταιρικών υποθέσεων και γενικά για την κατάσταση της εταιρίας

 

2)   Έκθεση του ορκωτού Ελεγκτή για τη διαχείριση της παραπάνω εταιρικής χρήσης

 

3)   Έγκριση του Ισολογισμού και του απολογισμού αυτής της χρήσης

 

4)   Απαλλαγή του Διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για όσα έγιναν στην 13η εταιρική χρήση 1/1-31/12/2013

 

5)   Εκλογή ορκωτού ελεγκτή και αναπληρωματικού για την εταιρική χρήση 2014 και καθορισμό της αμοιβής τους

 

6)    Διάφορες  άλλες  ανακοινώσεις  και μείωση  του μετοχικου  κεφαλαίου

 

7)   Έγκριση  και  καθορισμός αμοιβών μελών Δ.Σ.

 

 

Αναλυτικότερα :

 

 

Θέμα 1ο:      Υποβολή του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2013και απολογισμό του Διοικητικού συμβουλίου για την παραπάνω εταιρική χρήση, για την θέση των εταιρικών υποθέσεων και γενικά για την κατάσταση της εταιρίας.

 

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, οι μέτοχοι πιστοποιούν ομόφωνα το νομότυπο της υποβολής του ισολογισμού και του απολογισμού της εταιρικής χρήσης 2013 από το Δ.Σ. προς τη Γ.Σ. προς έγκριση.

 

 

Θέμα 2ο:      Έκθεση του ορκωτού Ελεγκτή για τη διαχείριση της παραπάνω εταιρικής χρήσης

 

Η Γενική Συνέλευση πιστοποίησε την υποβολή σε αυτήν προς έγκριση της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή της εταιρίας, σύμφωνα με το νόμο, για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2013, έκθεση η οποία, αφού αναγνώσθηκε, εγκρίθηκε ομόφωνα από τους μετόχους.

 

 

Θέμα 3ο:      Έγκριση του Ισολογισμού και του απολογισμού αυτής της χρήσης

 

Κατόπιν της παραπάνω (υπό θέμα 1) πιστοποίησης της υποβολής του ισολογισμού  και του απολογισμού από το Δ.Σ., η Γ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τόσο τον ισολογισμό όσο και τον απολογισμό για την παραπάνω εταιρική χρήση.

 

 

Θέμα 4ο:      Απαλλαγή του Διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για όσα έγιναν στην 14η εταιρική χρήση 1/1-31/12/2013

 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε στη Γ.Σ. την παραπάνω απαλλαγή του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, πρόταση η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή από τους μετόχους.

 

 

 

 

 

 

Θέμα 5ο:      Εκλογή ορκωτού ελεγκτή και αναπληρωματικού για την εταιρική χρήση 2014 και καθορισμό της αμοιβής τους

 

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. πρότεινε στους μετόχους την  εταιρεία  ορκωτων ελεγκτων – λογιστων  ΩΡΙΩΝ για την 14η εταιρική χρήση από 1/1/2014 έως 31/12/2014

 

Κατόπιν συζητήσεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει τους παραπάνω ως Ορκωτούς Ελεγκτές για την 15η εταιρική χρήση από 1/1/2014 έως 31/12/2014.

 

Θέμα 6ο:      α)Διάφορες  άλλες  ανακοινώσεις και β) μείωση  του  μετοχικου  κεφαλαίου

 

α) Ο πρόεδρος του Δ.Σ. πήρε το λόγο και ανακοίνωσε στη Γ.Σ. οτι για σοβαρούς λόγους υγείας αδυνατει πλέον να ασκει τα καθήκοντα του και υποβάλλει την παραίτηση του παρακαλώντας να γίνει αποδεκτη.Κατόπιν των ανωτέρω εξελίξεων το σώμα κάνει αποδεκτη την παραίτηση του κ. Ελευθερίου Χαρμπάτση και προβαίνει σε αρχαιρεσίες για την εκλογη νέου Δ.Σ.Η γενική συνέλευση , αποφασίζει ομόφωνα και μετά από μυστική ψηφοφορία εκλέγει Νέο Διοικητικό Συμβούλιο τους κάτωθι:

  1. Ο κ. Φίλιππος Χαρμπάτσης του Ελευθερίου και της Αδαμαντιας επιχειρηματίας,  γεννημένος το 1978 στην Αθήνα, κάτοικος Αγίου Δημητρίου Αττικής, επί της οδού Σαλαμίνος 38, κάτοχος του υπ΄αριθμόν ΑΚ688058 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. ΑΓ.Δημητρίου, με Α.Φ.Μ. 106558300
  2. Ο κ. Ιωάννης Χαρμπάτσης του Ελευθερίου και της Αδαμαντίας, γεννημένος το 1977 στην Αθήνα, κάτοικος  Αγίου Δημητρίου Αττικής, επί της οδού Σαλαμίνος 38, κάτοχος του υπ΄αριθμόν ΑΚ126157 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. ΑΓ.Δημητρίου, με Α.Φ.Μ. 077367997
  3. Ο κ. Παναγιώτης Νίκας του Νικολάου και της Μαρίας, γεννημένος το 1956 στην Αθήνα, κάτοικος  Καλλιθέας Αττικής, επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 2-4, κάτοχος του υπ΄αριθμόν ΑΚ040977 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 018501343

 

β) Ο προεδρος  του  Δ.Σ.πήρε το λόγο και  ενημέρωσε  τη  Γ.Σ. οτι δεν συντρέχει λόγος αλλαγης της  απόφασης  της Γ.Σ. της 30/6/2013  και για ότι νεώτερο προκύψει βάσει της έκθεσης του Δ.Σ. θα επιληφθει και θα αποφασίσει νέα έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων εντος ευλόγου χρονικου διαστήματος.

Θέμα 7ο:  Έγκριση  και  καθορισμός αμοιβών μελών Δ.Σ.

 

Η γενική συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την αμοιβή των μελών του Δ.Σ. με το ποσό των  τριάντα  χιλιάδων (30.000,00) ευρώ κατ’ ανώτατο όριο στα μέλη του Δ.Σ. για τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους.

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η Συνεδρίαση και σε πίστωση των όσων έλαβαν χώρα σ’ αυτήν συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

 

Αθήνα , 30-06-2014

 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        τησ Γ.Σ.                                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑς

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων  της «DIALEX Α.Ε.Ε.Δ.»

Αθήνα, 30 –06 - 2014

Για την «DIALEX Α.Ε.Ε.Δ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

_______________________

Ελευθέριος Χαρμπάτσης

Ισολογισμός 2013  
DIALEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013 - 31/12/2013)  ΑΡ.ΓΕΜΗ3612101000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.  44765/01/Β/99/713 (ποσά σε €)
                                   
  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013   Ποσά προηγ.  χρήσεως 2012   ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειομ.   Ποσά προηγ. 
    ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.   ΑΠΟΣΒΕΣ/ΝΤΑ   ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ   ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.   ΑΠΟΣΒΕΣ/ΝΤΑ   ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ     χρήσης 2013   χρήσης 2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ                       Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ       
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκ/σεως  4553,19   4553,19   0,00   4553,19   4336,77   216,42 I. Μετοχικό Κεφάλαιο      
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης  484,81   484,80   0,01   484,81   484,80   0,01 1. Καταβλημένο(12.000 μετ. των 30€ έκαστη) 360.000,00   360.000,00
  Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως 5.038,00   5.037,99   0,01   5.038,00   4.821,57   216,43 ΙΙ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                       1. Τακτικό Αποθεματικό 6.311,81   6.311,81
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις                       V. Αποτελέσματα εις νέον      
1. Κτήρια-εγκαταστ. κτηρίων τεχν. εργα 17.850,00   7.855,00   9.995,00   17.850,00   7.140,00   10.710,00   Υπόλοιπο zημιών χρήσεως εις νέον -10.045,58   -36.828,19
 5. Μεταφορικά μέσα             0,00   0,00   0,00   Υπόλοιπο zημιών προηγουμένων χρήσεων -166.264,69   -129.436,50
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 131.959,40   131.959,01   0,39   131.959,40   131.959,01   0,39     -176.310,27   -166.264,69
  Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 149.809,40   139.814,01   9.995,39   149.809,40   139.099,01   10.710,39   Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑV) 190.001,54   200.047,12
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες                              
  χρηματοοικονομικές απαιτήσεις                                
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις         972,26           972,26 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
                          II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις      
  Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)         10.967,65           11.682,65 5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη 0,00   178,91
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                       6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί  388,33   2.080,03
II. Απαιτήσεις                       11. Πιστωτές Διάφοροι 4.584,79   7.596,05
1. Πελάτες         3.427,19           3.115,00   Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 4.973,12   9.854,99
7. Απαιτήσεις κατά Οργάνων Διοικήσεως         176.190,19           175.453,87          
11.  Χρεώστες Διάφοροι         1.510,01           18.310,50          
            181.127,39           196.879,37          
IV. Χρηματικά Διαθέσιμα                                
1. Ταμείο         2.877,93           800,97          
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας         1,68           6,49          
            2.879,61           807,46          
  Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ + ΔΙV)       184.007,00           197.686,83          
                                   
E Μεταβατικοι λογαριασμοί ενεργητικου                                
  1. Έξοδα επομένων χρήσεων                     316,20          
                                   
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)       194.974,66           209.585,91   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  (Α+Β+Γ) 194.974,66   209.902,11
                                   
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ                                01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως     Ποσά κλειόμ. Χρήσης 2013       Ποσά προηγ. Χρήσης 2012     Ποσά κλειόμ. Χρήσης 2013   Ποσά προηγ. Χρήσης 2012
  Κύκλος Εργασιών         10.240,41           9.260,94      
  Μείον: Κόστος Πωλήσεων         8.957,40           8.500,00          
  Μικτά Αποτελέσματα Εκμετ.(Κέρδη)         1.283,01           760,94   Καθαρά αποτελέσματα (ζημία) χρήσεως -10.045,58   -36.828,19
                            Πλέον : Υπόλοιπο κερδών προηγούμ. χρήσεων 0,00   0,00
  ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας   11.420,77           19.635,70       Μείον : Υπόλοιπο ζημιών προηγούμ. χρήσεων -166.264,69   -129.436,50
               2.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως       11.420,77       12.598,20   32.233,90   Μείον : Διαφορές φορολογικού ελέγχου                   
  Μερικά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) εκμεταλλεύσεως       -10.137,76           -31.472,96               προηγουμένων χρήσεων 0,00   0,00
  ΜΕΙΟΝ:                         Μείον : Φόρος Εισοδήματος 0,00   0,00
           3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   22,30               31,90   Ζημίες εις νέο -176.310,27   -166.264,69
  Ολικά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) εκμεταλλεύσεως       -10.160,06           -31.504,86          
                          Αθήνα 30 Απριλίου 2014
II. ΠΛΕΟΝ:Έκτακτα Αποτελέσματα                                
           1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα     414,97           0     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
           2.Έκτακτα κέρδη                 0,00              
           3.Έσοδα προηγουμένων χρήσεων               0              
           4.Έσοδα από προβλ.προηγ. Χρ.                 0,00              
IIΙ. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα                                
           1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα     300,49           553,43                    ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ι. ΧΑΡΜΠΑΤΣΗΣ           ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΝΙΚΑΣ 
           2.Έκτακτες ζημιές                                
           3.Έξοδα προηγουμένων χρήσεων                 242,54                             Α.Δ.Τ.  Χ 138826                            Α.K. 040977
           4.Προβλέψεις για εκτ. Κινδυνους         114,48       4.527,36   -5.323,33          
           5.Ζημιές παγίων         0,00                      
  Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(ζημίες/κέρδη)       -10.045,58           -36.828,19          
  ΜΕΙΟΝ:                       Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
           Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων   931,42           3.664,00              
           Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες                               
                      στο λειτουργικό κόστος     931,42   0,00       3.664,00   0,00 ΓΡΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ/ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ     -10.045,58           -36.828,19 Α.Δ.Τ.  AK 581536
                          Αρ.Αδείας 9043 Α
                                   
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας 
«DIALEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας DIALEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2013, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας DIALEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013, και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Το κονδύλι του Ενεργητικού Δ.ΙΙ.7 απεικονίζει απαίτηση από Όργανα Διοικήσεως της Εταιρείας ποσού € 176 χιλ. περίπου το οποίο εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του κωδ. Ν. 2190/1920.
Έδρα Ελεγκτή Αθήνα, 4 Ιουνίου 2014
 
 
Πρόδρομος Σ. Γεωργιάδης
Αρ Μ ΣΟΕΛ 10321
ΩΡΙΩΝ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Ανεξάρτητο Μέλος της AGN International
Βλαχερνών 10, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 24
Αρ Μ  ΣΟΕΛ Εταιρείας 146
Ισολογισμός 2012  
DIALEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012 - 31/12/2012)  ΑΡ.ΓΕΜΗ3612101000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.  44765/01/Β/99/713 (ποσά σε €)
                                   
  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012   Ποσά προηγ.  χρήσεως 2011   ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειομ.   Ποσά προηγ. 
    ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.   ΑΠΟΣΒΕΣ/ΝΤΑ   ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ   ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.   ΑΠΟΣΒΕΣ/ΝΤΑ   ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ     χρήσης 2012   χρήσης 2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ                       Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ       
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκ/σεως  4553,19   4336,77   216,42   4553,19   3972,77   580,42 I. Μετοχικό Κεφάλαιο      
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης  484,81   484,80   0,01   484,81   484,8   0,01 1. Καταβλημένο(12.000 μετ. των 30€ έκαστη) 360.000,00   360.000,00
  Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως 5.038,00   4.821,57   216,43   5.038,00   4.457,57   580,43 ΙΙ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                       1. Τακτικό Αποθεματικό 6.311,81   6.311,81
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις                       V. Αποτελέσματα εις νέον      
1. Κτήρια-εγκαταστ. κτηρίων τεχν. εργα 17.850,00   7.140,00   10.710,00   17.850,00   5.712,00   12.138,00   Υπόλοιπο zημιών χρήσεως εις νέον -36.828,19   -19.440,06
 5. Μεταφορικά μέσα 0,00   0,00   0,00   12.483,10   6.083,74   6.399,36   Υπόλοιπο zημιών προηγουμένων χρήσεων -129.436,50   -109.996,44
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 131.959,40   131.959,01   0,39   131.959,40   131.959,01   0,39     -166.264,69   -129.436,50
  Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 149.809,40   139.099,01   10.710,39   162.292,50   143.754,75   18.537,75   Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑV) 200.047,12   236.875,31
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες                              
  χρηματοοικονομικές απαιτήσεις                                
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις         972,26           972,26 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
                          II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις      
  Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)         11.682,65           19.510,01 5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη 178,91   1.208,47
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                       6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί  2.080,03   1.664,79
II. Απαιτήσεις                       11. Πιστωτές Διάφοροι 7.596,05   5.572,86
1. Πελάτες         3.115,00           2.555,71   Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 9.854,99   8.446,12
7. Απαιτήσεις κατά Οργάνων Διοικήσεως         175.453,87           185.203,32          
11.  Χρεώστες Διάφοροι         18.310,50           35.976,55          
            196.879,37           223.735,58          
IV. Χρηματικά Διαθέσιμα                                
1. Ταμείο         800,97           1.487,71          
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας         6,49           7,70          
            807,46           1.495,41          
  Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ + ΔΙV)       197.686,83           225.230,99          
                                   
E Μεταβατικοι λογαριασμοί ενεργητικου                                
  1. Έξοδα επομένων χρήσεων         316,20           0,00          
                                   
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)       209.902,11           245.321,43   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  (Α+Β+Γ) 209.902,11   245.321,43
                                   
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ                                01/01/2012 ΕΩΣ 31/12/2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως     Ποσά κλειόμ. Χρήσης 2012       Ποσά προηγ. Χρήσης 2011     Ποσά κλειόμ. Χρήσης 2012   Ποσά προηγ. Χρήσης 2011
  Κύκλος Εργασιών         9.260,94           27.319,38      
  Μείον: Κόστος Πωλήσεων         8.500,00           19.457,87          
  Μικτά Αποτελέσματα Εκμετ.(Κέρδη)         760,94           7.861,51   Καθαρά αποτελέσματα (ζημία) χρήσεως -36.828,19   -19.440,06
                            Πλέον : Υπόλοιπο κερδών προηγούμ. χρήσεων 0,00   0,00
  ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας   19.635,70           12.393,74       Μείον : Υπόλοιπο ζημιών προηγούμ. χρήσεων -129.436,50   -109.996,44
               2.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως   12.598,20   32.233,90       14.174,01   26.567,75   Μείον : Διαφορές φορολογικού ελέγχου                   
  Μερικά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) εκμεταλλεύσεως       -31.472,96           -18.706,24               προηγουμένων χρήσεων 0,00   0,00
  ΜΕΙΟΝ:                         Μείον : Φόρος Εισοδήματος 0,00   0,00
           3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα       31,90           8,95   Ζημίες εις νέο -166.264,69   -129.436,50
  Ολικά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) εκμεταλλεύσεως       -31.504,86           -18.715,19          
                          Αθήνα 30 Απριλίου 2013
IIΙ. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα                                
           2.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα     553,43           91,87     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
           3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων   242,54           633,00              
           4.Ζημιές από πάγια     4.527,36   -5.323,33       0,00   -724,87          
  Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(ζημίες/κέρδη)       -36.828,19           -19.440,06          
                                   
  ΜΕΙΟΝ:                                      ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ι. ΧΑΡΜΠΑΤΣΗΣ           ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΝΙΚΑΣ 
           Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων   3.664,00           3.664,00              
           Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες                                              Α.Δ.Τ.  Χ 138826                            Α.K. 040977
                      στο λειτουργικό κόστος     3.664,00   0,00       3.664,00   0,00          
  ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ/ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ     -36.828,19           -19.440,06          
                                   
                          Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
                                   
                                   
                          ΓΡΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
                          Α.Δ.Τ.  AK 581536
                          Αρ.Αδείας 9043 Α
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας 
«DIALEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας DIALEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας DIALEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012, και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Το κονδύλι του Ενεργητικού Δ.ΙΙ.7 απεικονίζει απαίτηση από Όργανα Διοικήσεως της Εταιρείας ποσού € 175 χιλ. περίπου το οποίο εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του κωδ. Ν. 2190/1920.
Έδρα Ελεγκτή Αθήνα, 5 Ιουνίου 2013
 
 
Δημήτριος Π. Μανδηλαράς
Αρ Μ ΣΟΕΛ 13851
ΩΡΙΩΝ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Ανεξάρτητο Μέλος της AGN International
3ης Σεπτεμβρίου 76, 104 33, Αθήνα
Αρ Μ  ΣΟΕΛ Εταιρείας 146
0 συνολικά αντικείμενα
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΛΕΙΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Πρόσκληση Γ.Σ. - 2016
Ισολογισμός 2014
Πρόσκληση Γ.Σ. - 2015
Πρακτικά Δ.Σ. - 30.06.2014
Πρακτικά Τακτικής Γ.Σ. - 30.06.2014
Ισολογισμός 2013
Ισολογισμός 2012
DIALEX αεεδ - τηλ. 2103416840 - email: dialex@otenet.gr