D I A L E XΑνώνυμη Εταιρία Επενδυτικής Διαμεσολάβησης
ΠΡΟΣΚΛΗΛΕΙΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  30–06–2014                                     ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«DIALEX  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44765/01NT/Β/99/168, ΑΡ. ΓΕΜΗ 3612101000 

Συνεδρίαση υπ' αριθμ. 171

Στον Ταύρο και στα γραφεία της Εταιρίας στην οδό Απόλλωνος  αριθ. 6, σήμερα, την 30η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30, συνήλθε, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας "DIALEX ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ " στην 171η συνεδρίασή του, προκειμένου να αποφασίσει επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέματα Ημερησίας Διατάξεως

1.      Διεξαγωγή Αρχαιρεσιών και συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

2.      Εξέλιξη και πορεία της εταιρίας                                                              

3.      Εγκριση ετήσιας έκθεσης εσωτερικου ελεγκτη

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν αυτοπροσώπως όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ήτοι:

1.     Χαρμπάτσης Φίλιππος

2.     Χαρμπάτσης Ιωάννης

3.     Νίκας Παναγιώτης

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας και το νόμο, καθόσον παρίσταται το σύνολο των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο εισήλθε στην εξέταση των ως άνω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο:          Διεξαγωγή Αρχαιρεσιών και συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Σχετικά με το θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη σχετικά με την από 30/6/2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία ενέκρινε τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια τα παρόντα μέλη κατόπιν διαλογικής συζήτησης ομόφωνα αποφασίζουν τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα ως εξής:

Α) Πρόεδρος& Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. της εταιρίας εκλέγεται ο κ. Παναγιώτης Νίκας

Β) Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. εκλέγεται ο κ. Ιωάννης Χαρμπάτσης

Γ) Μέλος του Δ.Σ. της εταιρίας εκλέγεται ο κ.Φίλιππος Χαρμπάτσης.

 

 

Μετά την κατά τα ανωτέρω συγκρότηση του ΔΣ της εταιρίας σε σώμα, κατόπιν πρότασης του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση για τη διευκόλυνση λειτουργίας της εταιρίας και την κατά το δυνατόν καλύτερη οργάνωσή της, καθορίσθηκαν ομόφωνα οι αρμοδιότητες των μελών του ΔΣ ως ακολούθως:

 

Α) Ο κ.Παναγιώτης Νίκας  θα είναι, εκτός από Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλοςτου ΔΣ,  υπεύθυνος για τη σύγκλησή του και για τον καθορισμό των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, θα διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., θα μεριμνά για την τήρηση του βιβλίου πρακτικών του ΔΣ και της ΓΣ, την κατά νόμο δημοσίευση και τήρηση των αποφάσεών του, θα εκδίδει επίσημα αντίγραφα πρακτικών Γενικής Συνέλευσης και Διοικητικού Συμβουλίου, θα εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον των δικαστικών και διοικητικών αρχών, ημεδαπών ή αλλοδαπών, θα υπογράφει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, θα επιλαμβάνεται των λειτουργιών, διοικητικών αναγκών και εν  γένει θεμάτων προσωπικού της εταιρίας.Ως Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας θα εκπροσωπεί την εταιρία έναντι παντός τρίτου, θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εν γένει ανάπτυξη δικτύου λήψης και διαβίβασης εντολών, πελατών και συνεργατών, ημεδαπών και αλλοδαπών, φυσικών ή νομικών προσώπων, θα εισηγείται στο ΔΣ επί θεμάτων των αρμοδιοτήτων του και θα υπογράφει όλες τις συμβάσεις, συμφωνητικά συνεργασίας, οικονομικές συναλλαγές και τις δαπάνες της εταιρίας. Τέλος, θα δεσμεύει αποκλειστικά την εταιρία έναντι των τραπεζών και άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων, βάζοντας την υπογραφή του κάτω από τη σφραγίδα της εταιρίας για τις αναλήψεις χρημάτων, καταθέσεις, πληρωμές, λήψεις, εμβάσματα και τέλος έκδοση, αποδοχή, τριτεγγύηση και οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών και άλλων εγγράφων, η παροχή πάσης φύσης εγγυήσεων ή τριτεγγυήσεων υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών με τα οποία συναλλάσσεται η εταιρία, η σύναψη δανείων, η  σύσταση παρακαταθηκών, η αποδοχή τραπεζικών ή άλλων πιστώσεων με οποιαδήποτε ασφάλεια, η έκδοση εγγυητικών επιστολών και η σύναψη κάθε ενοχικής ή εμπράγματης σύμβασης ή συναλλαγής, με την επιφύλαξη του άρθρου 23 Κ.Ν. 2190/1920.

 

 

Β) Ο κ. Ιωάννης Χαρμπάτσης ως αντιπρόεδρος του ΔΣ θα αναπληρώνει τον Πρόεδρο& Διευθύνοντα Σύμβουλο και θα ασκεί όλα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του σε κάθε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας ή κωλύματός του.

 

Γ) Ο κ. Φίλιππος Χαρμπάτσης ως μέλος του Δ.Σ. της εταιρίας.

 

 

 

 

 

Θέμα 2ο:          Εξέλιξη και πορεία της εταιρίας

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ελευθέριος Χαρμπάτσης, πήρε  το  λόγο  και  αρχίζοντας  την  συνεδρίαση ανέγνωσε τις οικονομικές καταστάσεις , ανέλυσε  την  παρούσα  κατάσταση  που παρουσιάζεται ικανοποιητική σε σύγκριση με τη πορεία της αγοράς και ζήτησε τη δραστηριοποίηση και των λοιπών μελών και μετόχων. Τα λοιπά μέλη του Δ.Σ.  ανέπτυξαν τις θέσεις τους και εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για τη πορεία της εταιρίας. Ακολούθησε διάλογος και αντηλλάγησαν ωφέλιμες απόψεις για τα απασχολούντα την εταιρία θέματα.

Θέμα 3      Έγκριση ετήσιας έκθεσης εσωτερικου ελέγχου

Ο εσωτερικος ελεγκτης κ. Φίλιππος Χαρμπάτσης ανέγνωσε την ετήσια έκθεση του επι των γενομένων στην εταιρεία και κατόπιν διαλόγου και των απαραίτητων διευκρινήσεων προς τα λοιπα μέλη εγκρίθηκε η ως άνω ετήσια έκθεση.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο για τα ως άνω θέματα επικυρώνει αυθημερόν το παρόν πρακτικό.

Μετά την εξάντληση του ως άνω θέματος της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ&Διευθύνων Σύμβουλος

 

        ΤΟ  ΜΕΛΟΣ                                                                  Ο αντιπροεδροσ

 

 

 

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της «DIALEX Α.Ε.Ε.Δ  Α.Ε.»

Αθήνα, 30 – 06 - 2014

Για την «DIALEX ΑΕΛΔΕ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

_______________________

Παναγιώτης  Νίκας

<< Όλες οι κατηγορίες
0 συνολικά αντικείμενα
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΛΕΙΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Πρόσκληση Γ.Σ. - 2016
Ισολογισμός 2014
Πρόσκληση Γ.Σ. - 2015
Πρακτικά Δ.Σ. - 30.06.2014
Πρακτικά Τακτικής Γ.Σ. - 30.06.2014
Ισολογισμός 2013
Ισολογισμός 2012
DIALEX αεεδ - τηλ. 2103416840 - email: dialex@otenet.gr