D I A L E XΑνώνυμη Εταιρία Επενδυτικής Διαμεσολάβησης
ΠΡΟΣΚΛΗΛΕΙΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
 
DIALEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013 - 31/12/2013)  ΑΡ.ΓΕΜΗ3612101000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.  44765/01/Β/99/713 (ποσά σε €)
                                   
  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013   Ποσά προηγ.  χρήσεως 2012   ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειομ.   Ποσά προηγ. 
    ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.   ΑΠΟΣΒΕΣ/ΝΤΑ   ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ   ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.   ΑΠΟΣΒΕΣ/ΝΤΑ   ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ     χρήσης 2013   χρήσης 2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ                       Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ       
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκ/σεως  4553,19   4553,19   0,00   4553,19   4336,77   216,42 I. Μετοχικό Κεφάλαιο      
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης  484,81   484,80   0,01   484,81   484,80   0,01 1. Καταβλημένο(12.000 μετ. των 30€ έκαστη) 360.000,00   360.000,00
  Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως 5.038,00   5.037,99   0,01   5.038,00   4.821,57   216,43 ΙΙ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                       1. Τακτικό Αποθεματικό 6.311,81   6.311,81
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις                       V. Αποτελέσματα εις νέον      
1. Κτήρια-εγκαταστ. κτηρίων τεχν. εργα 17.850,00   7.855,00   9.995,00   17.850,00   7.140,00   10.710,00   Υπόλοιπο zημιών χρήσεως εις νέον -10.045,58   -36.828,19
 5. Μεταφορικά μέσα             0,00   0,00   0,00   Υπόλοιπο zημιών προηγουμένων χρήσεων -166.264,69   -129.436,50
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 131.959,40   131.959,01   0,39   131.959,40   131.959,01   0,39     -176.310,27   -166.264,69
  Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 149.809,40   139.814,01   9.995,39   149.809,40   139.099,01   10.710,39   Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑV) 190.001,54   200.047,12
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες                              
  χρηματοοικονομικές απαιτήσεις                                
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις         972,26           972,26 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
                          II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις      
  Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)         10.967,65           11.682,65 5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη 0,00   178,91
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                       6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί  388,33   2.080,03
II. Απαιτήσεις                       11. Πιστωτές Διάφοροι 4.584,79   7.596,05
1. Πελάτες         3.427,19           3.115,00   Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 4.973,12   9.854,99
7. Απαιτήσεις κατά Οργάνων Διοικήσεως         176.190,19           175.453,87          
11.  Χρεώστες Διάφοροι         1.510,01           18.310,50          
            181.127,39           196.879,37          
IV. Χρηματικά Διαθέσιμα                                
1. Ταμείο         2.877,93           800,97          
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας         1,68           6,49          
            2.879,61           807,46          
  Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ + ΔΙV)       184.007,00           197.686,83          
                                   
E Μεταβατικοι λογαριασμοί ενεργητικου                                
  1. Έξοδα επομένων χρήσεων                     316,20          
                                   
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)       194.974,66           209.585,91   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  (Α+Β+Γ) 194.974,66   209.902,11
                                   
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ                                01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως     Ποσά κλειόμ. Χρήσης 2013       Ποσά προηγ. Χρήσης 2012     Ποσά κλειόμ. Χρήσης 2013   Ποσά προηγ. Χρήσης 2012
  Κύκλος Εργασιών         10.240,41           9.260,94      
  Μείον: Κόστος Πωλήσεων         8.957,40           8.500,00          
  Μικτά Αποτελέσματα Εκμετ.(Κέρδη)         1.283,01           760,94   Καθαρά αποτελέσματα (ζημία) χρήσεως -10.045,58   -36.828,19
                            Πλέον : Υπόλοιπο κερδών προηγούμ. χρήσεων 0,00   0,00
  ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας   11.420,77           19.635,70       Μείον : Υπόλοιπο ζημιών προηγούμ. χρήσεων -166.264,69   -129.436,50
               2.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως       11.420,77       12.598,20   32.233,90   Μείον : Διαφορές φορολογικού ελέγχου                   
  Μερικά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) εκμεταλλεύσεως       -10.137,76           -31.472,96               προηγουμένων χρήσεων 0,00   0,00
  ΜΕΙΟΝ:                         Μείον : Φόρος Εισοδήματος 0,00   0,00
           3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   22,30               31,90   Ζημίες εις νέο -176.310,27   -166.264,69
  Ολικά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) εκμεταλλεύσεως       -10.160,06           -31.504,86          
                          Αθήνα 30 Απριλίου 2014
II. ΠΛΕΟΝ:Έκτακτα Αποτελέσματα                                
           1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα     414,97           0     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
           2.Έκτακτα κέρδη                 0,00              
           3.Έσοδα προηγουμένων χρήσεων               0              
           4.Έσοδα από προβλ.προηγ. Χρ.                 0,00              
IIΙ. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα                                
           1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα     300,49           553,43                    ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ι. ΧΑΡΜΠΑΤΣΗΣ           ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΝΙΚΑΣ 
           2.Έκτακτες ζημιές                                
           3.Έξοδα προηγουμένων χρήσεων                 242,54                             Α.Δ.Τ.  Χ 138826                            Α.K. 040977
           4.Προβλέψεις για εκτ. Κινδυνους         114,48       4.527,36   -5.323,33          
           5.Ζημιές παγίων         0,00                      
  Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(ζημίες/κέρδη)       -10.045,58           -36.828,19          
  ΜΕΙΟΝ:                       Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
           Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων   931,42           3.664,00              
           Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες                               
                      στο λειτουργικό κόστος     931,42   0,00       3.664,00   0,00 ΓΡΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ/ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ     -10.045,58           -36.828,19 Α.Δ.Τ.  AK 581536
                          Αρ.Αδείας 9043 Α
                                   
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας 
«DIALEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας DIALEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2013, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας DIALEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013, και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Το κονδύλι του Ενεργητικού Δ.ΙΙ.7 απεικονίζει απαίτηση από Όργανα Διοικήσεως της Εταιρείας ποσού € 176 χιλ. περίπου το οποίο εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του κωδ. Ν. 2190/1920.
Έδρα Ελεγκτή Αθήνα, 4 Ιουνίου 2014
 
 
Πρόδρομος Σ. Γεωργιάδης
Αρ Μ ΣΟΕΛ 10321
ΩΡΙΩΝ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Ανεξάρτητο Μέλος της AGN International
Βλαχερνών 10, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 24
Αρ Μ  ΣΟΕΛ Εταιρείας 146
<< Όλες οι κατηγορίες
0 συνολικά αντικείμενα
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΛΕΙΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Πρόσκληση Γ.Σ. - 2016
Ισολογισμός 2014
Πρόσκληση Γ.Σ. - 2015
Πρακτικά Δ.Σ. - 30.06.2014
Πρακτικά Τακτικής Γ.Σ. - 30.06.2014
Ισολογισμός 2013
Ισολογισμός 2012
DIALEX αεεδ - τηλ. 2103416840 - email: dialex@otenet.gr